UTSTILLING 2020

11.07.2020 ☆ Vestby ☆ Exc.AK 

01.02.2020 ☆ Letohallen ☆ Exc.AK 3.AKK

02.02.2020 ☆ Letohallen ☆ Exc.AK 3.AKK

15.08.2020 ☆ Lillehammer ☆ Exc.AK 2.AKK

01.02.2020 ☆ Letohallen ☆ Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 4.BHK

02.02.2020 ☆ Letohallen ☆ Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 3.BHK

29.02.2020 ☆ Letohallen ☆ VG.JK 4.JKK

01.03.2020 ☆ Letohallen ☆ Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM

27.06.2020 ☆ Trondheim ☆ KIP

11.07.2020 ☆ Vestby  Exc.JK 3.JKK

08.08.2020 ☆ Letohallen ☆ VG.UK 1.UKK

09.08.2020 ☆ Letohallen ☆ Exc.UK 1.UKK

15.08.2020 ☆ Lillehammer ☆ Exc.JK 3.JKK

29.08.2020 ☆ Rogaland ☆ Exc.UK 1.UKK CK CERT 4.BHK

01.02.2020 ☆ Letohallen ☆ Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK 
 ♡
 02.02.2020 ☆ Letohallen ☆ Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK 
 ♡
 29.02.2020 ☆ Letohallen ☆ VG.CHK 2.CHKK
 ♡
 01.03.2020 ☆ Letohallen ☆ Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 
 ♡
 27.06.2020 ☆ Trondheim ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIM 

 ♡
 11.07.2020 Vestby ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 
 ♡
 01.08.2020 Fauske ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 2.BHK 
 ♡
 08.08.2020 ☆ Letohallen ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 3.BHK 
 ♡
 09.08.2020 ☆ Letohallen ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 
 ♡
 15.08.2020 ☆ Lillehammer ☆ Exc.VTK 2.VTKK CK 
 ♡
 29.08.2020 ☆ Rogaland ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 3.BHK 
 ♡
  12.09.2020 ☆ Mosjøen ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 
 ♡
 19.09.2020 ☆ Tromsø ☆ Exc.VTK 1.VTKK CK 

29.02.2020 ☆ Letohallen ☆ Exc.AK 2.AKK

01.03.2020 ☆ Letohallen ☆ Exc.AK 4.AKK